Privacy statement

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

 

Algemeen

The Country Golf Shop respecteert uw recht op privacy en deelt uw zorgen over de veiligheid van informatie die u verstrekt.

Om ervoor te zorgen dat u weet hoe The Country Golf Shop uw persoonlijke gegevens gebruikt, hebben we het privacybeleid bijgewerkt, zoals die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Beveiliging

The Country Golf Shop neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om de door haar beheerde persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde openbaarmaking of wijziging.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan The Country Golf Shop u direct dan wel indirect identificeren.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken in het kader van uw Aankopen in de meest brede zin of het gebruik van onze Diensten, zijn:

Algemene categorieën persoonsgegevens:

  • Uw contact- en identificatiegegevens, zoals uw voornaam, naam, adres, woonplaats, e-mailadres, ((mobiele) telefoonnummer en geslacht). Indien u via golfprofessional, werkgever of derden wordt aangemeld voor één van onze diensten, kunnen persoonsgegevens door derden aan ons worden verstrekt
  • Financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, factuurgegevens, uw keuze voor de wijze van betaling of in enkele gevallen gegevens betreffende een schuldsaneringsregeling of onderbewindstelling
  • Gegevens betreffende uw Privilege Card
  • De inhoud van uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u ons per e-mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten
  • Gegevens betreffende aankopen
  • Alle andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek
  • Verzenden van onze nieuwsbrief

Bijzondere categorieën persoonsgegevens:

  • Gezondheidsgegevens, zoals door u verstrekt, bijvoorbeeld informatie over uw trainingsdoelen en trainingsfrequentie, uw lengte, ziekte, beperkingen of klachten over uw gezondheid

We verwerken alleen gezondheidsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt en alleen met uw voorafgaande toestemming en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment weigeren of intrekken, zie het gedeelte over 'Uw rechten’.

Beleid ten aanzien van kinderen

Onze website en is niet bedoeld voor personen die jonger zijn dan 16 jaar en wij verzoeken personen jonger dan 16 jaar geen persoonlijke informatie aan The Country Golf Shop te verstrekken via een website van The Country Golf Shop. Als we ontdekken dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar verwijderen wij deze gegevens zo snel mogelijk. Als u kennis neemt van het feit dat een The Country Golf Shop website wordt gebruikt door een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@thecountrygolfshop.nl

Bewaarperiode van persoonlijke informatie

We bewaren uw persoonlijke informatie zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld, zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder:

Recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens:

The Country Golf Shop onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens correct zijn. Daarbij vragen wij u ook om ervoor te zorgen dat wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden (bijv. een adreswijziging) aan The Country Golf Shop worden gemeld zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens up-to-date zijn.

U hebt het recht om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken en om ons te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te blokkeren in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.

Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, zullen wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).

Recht op dataportabiliteit (nieuw in de AVG):

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met u, zoals bijvoorbeeld in geval van een verkoop op rekening, heeft u het recht deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en indien technisch mogelijk door ons aan een andere verantwoordelijke te laten versturen.

Intrekken van toestemming:

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Recht van verzet:

U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden.

Recht op beperking:

Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden heeft u het recht van The Country Golf Shop de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.

Recht van bezwaar:

Voor zover wij vertrouwen op ons gerechtvaardigd belang om uw persoonlijke gegevens te verwerken als wettelijke grondslag, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en moeten we een einde maken aan deze verwerking, tenzij we gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor het gebruik die zwaarder wegen dan uw privacybelang of indien verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Recht tot het indienen klacht:

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens door ons in strijd met dit privacybeleid worden verwerkt.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door contact op te nemen door middel van de hieronder omschreven contactgegevens.

Vragen of contact:

Mocht u nog vragen hebben over dit privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met The Country Golf Shop via onderstaande contactgegevens:

E-mail: info@thecountrygolfshop.nl

Post: The Country Golf Shop, Ten Oeverstraat 13 9489 TH Zeijerveen, Nederland

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We zullen deze privacyverklaring aanpassen wanneer we nieuwe producten toevoegen, als we onze huidige aanbiedingen verbeteren of wanneer technologieën en wetten veranderen. U kunt vaststellen wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is aangepast door te kijken naar de datum vermelding onder aan deze pagina. Wijzigingen worden van kracht zodra de aangepaste privacyverklaring door ons op de desbetreffende website is geplaatst. We zullen het u laten weten als deze wijzigingen substantieel zijn en, als dit wettelijk verplicht is, zullen we om uw toestemming vragen. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving wordt deze kennisgeving via e-mail verstuurd of wordt een overzicht van de wijzigingen vermeld op onze betreffende websites of in onze producten.

Hoe u uw persoonlijke informatie kunt inzien en deze door ons kunt laten corrigeren, actualiseren en verwijderen

The Country Golf Shop neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we over u verzamelen accuraat, volledig en actueel is. U kunt vragen om toegang tot uw persoonlijke informatie en ons verzoeken om onjuiste of onnauwkeurige persoonlijke informatie bij te werken. U kunt ons ook vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zal The Country Golf Shop snel reageren op uw verzoek.

Voor uw eigen veiligheid kunnen we alleen verzoeken met betrekking tot persoonlijke informatie implementeren die zijn gekoppeld aan het e-mailadres dat u gebruikt om uw verzoek naar ons op te sturen. Bovendien moeten we mogelijk uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek kunnen implementeren. Verzoeken die de privacy van anderen in gevaar brengen, vrijwel onuitvoerbaar zijn of ons dwingen maatregelen te nemen die wettelijk niet zijn toegestaan, kunnen door ons worden geweigerd. Daarnaast kunnen we, voor zover wettelijk toegestaan, bepaalde persoonlijke informatie langer bewaren voor archiveringsdoeleinden, bijvoorbeeld informatie over uw aankopen in verband met garantie of voor administratieve doeleinden.

Toegangs-, correctie- of verwijderingsverzoeken kunnen als volgt worden ingediend:

E-mail: info@thecountrygolfshop.nl

Post: The Country Golf Shop, Ten Oeverstraat 13 9489 TH Zeijerveen, Nederland

Wat wij doen met jouw gegevens:

The Country Golf Shop verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover The Country Golf Shop reeds persoonsgegevens van u in haar bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

In veel gevallen bent u vrij om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, wanneer u noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt kunt u mogelijk niet of niet volledig gebruikmaken van onze Diensten.

Remember that you can always modify your data and exercise your rights of access, rectification, portability, limitation and cancellation by contacting us.

E-mail: info@thecountrygolfshop.nl

Post: The Country Golf Shop, Ten Oeverstraat 13 9489 TH Zeijerveen, Nederland